Adresas: 
Kniaudiškių g. 57, Panevėžys
Tel.: 45-429053

El. paštas: 
ldpuriena@takas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.ldpuriena.puslapiai.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Panevėžio apskr. Panevėžio m. sav.
Ugdymo programos

Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis ugdymo programomis: Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, Ankstyvojo ugdymo vadovu, O. Monkevičienės programa „Vėrinėlis“, vaiko brandumo mokyklai rodikliais, pagrindiniais (pilietiškumo, humaniškumo, demokratiškumo, atsinaujinimo) ugdymo principais. Į ugdomąjį procesą integravome etnokultūros programą „Po tėviškės dangum“. Savo veiklą grindėme Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Švietimo, Vietos savivaldos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais lopšelio – darželio „Puriena“ Nuostatais, lopšelio – darželio mokytojų parengta ikimokyklinio ugdymo programa „Augame drauge" ir kitais norminiais dokumentais.


Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr.1147 ir Priešmokyklinio ugdymo standartą, patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK – 1015.


Visose amžiaus vaikų grupėse buvo integruojama į ugdomąjį procesą respublikinės programos: „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos“, „Universaliosios sveikatos ugdymo bei rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa”.

 

Ugdomoji vaikų veikla vyksta ne tik darželio aplinkoje, bet ir organizuojamos įvairios pažintinės išvykos, rytmečiai, šventiniai koncertai, pramogos, viktorinos, vakaronės su tėvais, rengiamos vaikų ir tėvų (globėjų), mokytojų kūrybinių darbų parodos. Mokytojai su vaikais aktyviai dalyvauja miesto bei respublikos kultūriniuose renginiuose bei parodose. Siekiama stiprinti bendruomenės vaidmenį ugdant pilietiškumą ir tautiškumą, skatinant tautinę savimonę ir pilietinį dalyvavimą.